Kallelse till årsmöte 2019

2019-03-06 /emilie.tibell

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte tisdag 19 mars kl 18:00, i vår träningslokal på Näsby Säteri.

För att vara röstberättigad skall du vara över 15 år, medlem och ha betalat din medlemsavgift (50:-) före årsmötet. För de som tränar aktivt och har betalat för vårterminen är medlemsavgiften redan betald.

Detta kommer behandlas på årsmötet:

 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Fastställande av medlemsavgifter.
 • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • Val ava) föreningens ordförande för en tid av 1 årb) 4 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 årc) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

  d) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

  e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande

 • Övriga frågor.
  • Ansvarsfördelningar
  • Klubbens framtid
  • Ledarroller
  • Uppdatering av sekretesspolicy och medlemsregister.

 

Några rader ut våra stadgar:

Förslag från medlem skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet

Ett email till någon i styrelsen eller till klubbadressen (se nedan) räknas som “skriftligt”, lika väl som en handskriven lapp med en läsbar underskrift. Ni kan skicka era frågor och motioner till emilie.tibell@gmail.com

Mvh,

Styrelsen